Základné ustanovenia

1.1.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.2.  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3.  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci:

clubin s.r.o.
Fraňa Kráľa 874/52
96681 Žarnovica

IČO: 47895853 
DIČ: 2024135718

Kupujúci:

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla potrebné údaje na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v týchto obchodných podmienkach.

Práva a povinnosti

Predávajúci:

2.1.  Je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2.2.  Je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

2.3.  Je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

2.4.  Má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.5.  Má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Práva a povinnosti

Kupujúci :

3.1.  Je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

3.3.  Je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

3.4.  Je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

3.5.  Je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.6.  Má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

Objednávka

4.1.  Objednávať je možné pomocou internetového obchodu www.clubin.sk, telefonicky alebo emailom. Objednávka býva zvyčajne prijatá do 24 hodín a potvrdenie objednávky bude obratom kupujúcemu zaslané emailom. Objednávka vyplnená a odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu oznámenie o zrušení objednávky kedykoľvek pred jej potvrdením. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny inak.

4.2.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie, ak sa podstatne zmenila jeho cena u dodávateľa alebo iného dôvodu. V takýchto prípadoch predávajúci v čo najkratšom čase kontaktuje kupujúceho a navrhne ďalší postup.

4.3.  Ceny za tovar sú uvedené v eurách a sú konečné.

 

Kúpna zmluva

5.1.  Predmetom kúpnej zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váhy, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na stránkach predávajúceho, v katalógoch, prospektoch a reklamných materiáloch sú údajmi nezáväznými a vychádzajú z údajov výrobcov.

5.2.  Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe emailového potvrdenia po predchádzajúcom prijatí objednávky od kupujúceho a overení dostupnosti tovaru a termínu jeho dodania. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

5.3.  V cenovo náročnejších alebo špecifických prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim vopred.

5.4.  V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne odstúpiť s okamžitou platnosťou. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby.

Tovar je možné zaplatiť dvoma spôsobmi:

  • bankovým prevodom na číslo účtu SK21 0900 0000 0050 6161 5116. Je nevyhnutné do poznámky uviesť číslo objednávky a meno kupujúceho, aby bolo možné objednávku spárovať so zaplatenou sumou.

Tovar bude kupujúcemu odoslaný v deň pripísania plnej sumy na bankový účet predávajúceho (zvyčajne v nasledujúci pracovný deň), pokiaľ budú všetky objednané položky na sklade.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola suma pripísaná na účet predávajúceho.

  • druhý spôsob platby je vyplatenie sumy doručovateľovi Slovenskej pošty alebo kuriérovi.

Pri objednávkach z iných krajín ako je Slovenská republika sa poštovné stanovuje individuálne a v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky. Presné informácie poskytne predávajúci na vyžiadanie.

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

Dodacie podmienky

7.1.  Dodávky produktov budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, obyčajne do jedného pracovného dňa (pri objednávke do 15. hodiny v pracovné dni, ak je tovar skladom), a do 10 pracovných dní ak daný produkt nie je práve skladom. V prípade oneskorenia platby vopred zo strany kupujúceho sa tento termín počíta od prijatia platby za objednávku. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Objednávky prijaté po 15. hodine budú odoslané na ďalší pracovný deň. Miesto dodania tovaru si určí kupujúci a je stanovený na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a poštovné a balné. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného produktu.

Cena za doručenie objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty 1. triedou je 2,90€.

Cena za doručenie objednávky prostredníctvom kuriérskej služby DPD je 4,50€.

Pri plate na dobierku je cena poštovného navýšená o 1€.

7.2.  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou.

 

Odstúpenie od zmluvy

8.1.  Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené e-mailom, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho, kupujúceho a odstúpenie od zmluvy musí byť do 14 kalendárnych dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho.

8.2.  Tovar nesmie byť použitý ani poškodený (vyskúšať tovar je povolené), musí byť zabalený v originálnom obale, kompletný aj s príslušenstvom a doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe – faktúrou, ktorá musí obsahovať číslo účtu kupujúceho. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená zásielka, prosíme neposielajte tovar na dobierku, nebude akceptovaný. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť za tovar pošleme prevodom na bankový účet a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho uvedenie tovaru do pôvodného stavu alebo odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

8.3.  Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak s termínom dodania tovaru dlhším ako 14  pracovných dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené elektronickou formou (e-mailom) do 24 hodín od e-mailového oznámenia predávajúceho, že doba dodania tovaru bude dlhšia ako 14 pracovných dní. Neskoršie doručenie odstúpenia od zmluvy alebo inou ako vyššie uvedenou formou predávajúci neakceptuje.

 

Záručné podmienky

9.1.  Prípadné reklamácie sa riešia telefonicky alebo mailom uvedeným na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje tovar po prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné poškodenia. V prípade poškodenia je potrebné ihneď, najneskôr do 24 hod., nahlásiť telefonicky alebo emailom toto predávajúcemu. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme. Ak nie je uvedené inak, na tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené bežným používaním (kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu tovaru a nedá sa ako taká reklamovať), nesprávným použitím výrobku, nesprávnym skladovaním, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi.

9.2.  Postup pri reklamácii je nasledovný:

Informujte nás telefonicky alebo mailom o úmysle reklamovať tovar. Po komunikácii s nami a definovaní problému s tovarom zašlite zásielku ako doporučený balík (nie na dobierku – zásielky s dobierkou nebudú akceptované), odporúčame Vám balík poistiť. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu, k zásielke priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúry). Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať mailom alebo telefonicky a dohodneme s Vami riešenie vzniknutého problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s reklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty). 

 

Ochrana osobných údajov

10.1. Všetky informácie, ktoré uvedie kupujúci o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 428 / 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Osobné údaje zákazníkov predávajúci neodovzdá tretej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre doručenie tovaru.

10.2. Registráciou zákazníka ako žiadateľa o novinky alebo akcie, zákazník automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode. Ak zákazník nebude mať záujem tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ich ukončiť.

 

Záverečné ustanovenia

11.1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

11.2. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

11.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.