Ahoj,

prišiel ti balíček, no nesedí veľkosť, nepáči sa ti alebo chceš uplatniť reklamáciu?

Tovar, ktorý chceš vymeniť (do 14 dní od dňa dodania) alebo reklamovať nám pošli čistý, hygienicky nezávadný a vhodne zabalený. Pošli ho Slovenskou poštou, nie na dobierku a do balíčka prilož sprievodný list s požiadavkami a číslom objednávky, prípadne s kópiou faktúry, kde označ produkty, ktoré nám posielaš. Nezabudni pripísať veľkosť, za ktorú chceš tovar vymeniť, prípadne číslo účtu v tvare IBAN, ak chceš, aby sme ti vrátili peniaze. Nezabudni nás však o tom informovať prostredníctvom emailu na kontakt@clubin.sk ešte pred tým, ako tovar odošleš naspäť, čím urýchliš celý proces ;-). Do emailu uveď, v prípade vrátenia tovaru, aj číslo účtu IBAN.

Balíček pošli na adresu:

clubin s.r.o.
Fraňa Kráľa 874/52
96681 Žarnovica

Záruka

Záručné podmienky

 • ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu doručený v poškodenom transportnom obale, je kupujúci povinný tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
 • v prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 • dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • v prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom na adresu určenú predávajúcim na zasielanie reklamácií, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (pokladničný blok, faktúru, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá,
 • kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Reklamačný poriadok internetového obchodu clubin.sk

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 • „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť  clubin s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 874/52, 966 81 Žarnovica, IČO 47895853
 • „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

 • ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 • v prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
 • dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • v prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu určenú Predávajúcim na zasielanie reklamácií, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.
 • kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
  Pozn.: Odstúpenie od smluvy – tovar musí byť doručený najneskôr posledný kalendárny deň 14 dňovej lehoty späť predávajúcemu.

3. Vybavenie reklamácie

 • reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.
 • záručnú opravu alebo výmenu tovaru zabezpečuje predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
 • reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • v prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 • zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou emailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 • servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, emailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
 • nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:
  • porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú,
  • používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

4. Záverečné ustanovenia

 • V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo odporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 3. 2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.